عربي و هولندي
الدفع سهل عن طريق iDeal
سهل التطبيق على الموبايل, تبليت وعلى الكومبيوتر

الأحكام والشروط

Artikel 1 - DEFINITIES

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Ondernemer - de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met de volgende identiteit:

TheorieGO, ismotion
Postadres: Moerashoeve 108, 3438 LE NIEUWEGEIN
E-mailadres: info@theoriego.nl
KvK-nummer: 66561760
Btw-nummer: NL239515249B01

Consument - de koper die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit

Partijen - de ondernemer en de consument

Aanbod - de digitale inhoud of dienst die de ondernemer aanbiedt ter verkoop aan de consument

Aankoop - de digitale inhoud of dienst dat door middel van de koopovereenkomst wordt gekocht door de consument van de ondernemer

Bedenktijd - de termijn waarbinnen de consument herroepingsrecht heeft

Dag - kalenderdag

Digitale inhoud - gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden

Herroepingsrecht - het recht voor de consument om de koop binnen de bedenktijd te ontbinden

Koopovereenkomst - de totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt een zaak te geven en de consument zich verbindt voor deze zaak een koopprijs te betalen

Koop op afstand - een koopovereenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de ondernemer en de consument en waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen koopovereenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument.
 • 2.2. Voor het sluiten van de koopovereenkomst worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument op dusdanige wijze dat deze opgeslagen kunnen worden door de consument.
 • 2.3. Indien voorts aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst, worden deze op dezelfde wijze verschaft aan de consument.
 • 2.4. In het geval van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn de voor de consument meest gunstige voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 - KOOPOVEREENKOMST

 • 3.1. De koopovereenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van de ondernemer en aanvaarding van dit aanbod door de consument.
 • 3.2. Het aanbod wordt door de ondernemer volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 • 3.3. De ondernemer brengt de consument op de hoogte van zijn aan aanvaarding van het aanbod toebehorende rechten en plichten.
 • 3.4. De ondernemer vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het bestelproces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.
 • 3.5. Bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:
  • a) de identiteit, het postadres en het e-mailadres van de ondernemer;
  • b) de voornaamste kenmerken van de aankoop;
  • c) de prijs van de aankoop met inbegrip van alle belastingen en eventuele leveringskosten;
  • d) de wijze van betaling, levering en uitvoering, en de bijbehorende termijnen en eventuele kosten;
  • e) het klachtafhandelingsbeleid van de ondernemer;
  • f) indien de consument herroepingsrecht heeft, de voorwaarden, termijn, en modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, voor zover van toepassing de wijze van retournering van de aankoop, en voor zover van toepassing de kostenvergoeding, alsmede het modelformulier voor ontbinding;
  • g) indien de consument geen herroepingsrecht heeft, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de consument afstand doet van zijn recht op herroeping;
  • h) een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie dat de aankoop aan de overeenkomst moet voldoen, en de eventuele bijstand aan de consument na aankoop;
  • i) voor zover van toepassing de duur en de opzegvoorwaarden van de overeenkomst;
  • j) de functionaliteit, met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen van de digitale inhoud;
  • k) de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de ondernemer op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;
  • l) voor zover van toepassing, het bestaan van en de voorwaarden voor financiële garanties die de consument op verzoek van de ondernemer moet verschaffen.

Artikel 4 - HERROEPINGSRECHT

 • 4.1. De consument heeft vanaf het sluiten van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.
 • 4.2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de overeenkomst is gesloten.
 • 4.3. Voor herroeping kan de consument het door de ondernemer verschafte herroepingsformulier gebruiken, dan wel een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer.
 • 4.4. Indien niet aan de in artikel 3, lid 5 onder f gestelde eisen is voldaan, wordt de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstip waarop de bedenktijd is ingegaan, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de consument zijn verstrekt, met een maximale verlenging van 12 maanden.
 • 4.5. Het recht op herroeping is niet van toepassing in de volgende gevallen, mits de ondernemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld aan de consument dat het recht op herroeping is uitgesloten:
  • a) overeenkomsten waarvan de prijs van de aankoop gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
  • b) overeenkomsten die zijn gesloten op een openbare veiling;
  • c) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
   • de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   • de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht vanaf het moment dat de ondernemer de overeenkomst heeft geleverd.

Artikel 5 - ONTBINDING

 • 5.1. Indien de consument herroepingsrecht heeft, binnen de bedenktijd gebruik maakt van dit recht, en de ondernemer hierover op de hoogte heeft gebracht middels het door de ondernemer verschafte modelformulier voor ontbinding, of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring, wordt de overeenkomst tussen de partijen ontbonden.
 • 5.2. Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden.
 • 5.3. Na ontbinding vergoedt de ondernemer onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde, alle van de consument ontvangen betalingen met inbegrip van de leveringskosten naar verhouding van het deel van de overeenkomst dat wordt ontbonden, op dezelfde betaalwijze als door de consument gebruikt is ter betaling van de aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een andere kosteloze betaalwijze heeft ingestemd.
 • 5.4. De consument draagt geen kosten voor de gedeeltelijke of volledige levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
  • de consument er van te voren niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de levering kan beginnen voor het einde van de herroepingstermijn;
  • de verklaring van de consument dat hij afstand doet van zijn recht op ontbinding ontbreekt, of;
  • de ondernemer heeft verzuimd de verklaring tot afstand van de consument te bevestigen.
 • 5.5. De consument is niet aansprakelijk en is geen kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

Artikel 6 – PRIJS

 • 1.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of dienstenniet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • 1.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aanschommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzenaanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,worden bij het aanbod vermeld.
 • 1.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij hetgevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • 1.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop deprijsverhoging ingaat.
 • 1.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 - BETALING

 • 7.1. Bij het aangaan van de overeenkomst is de ondernemer bevoegd een aanbetaling te verlangen van de consument van ten hoogste 50% van de aankoopprijs.
 • 7.2. Tot het moment dat de aanbetaling door de consument is voldaan, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 • 7.3. Het deel van de betaling dat achteraf plaatsvindt, dient door de consument te worden voldaan binnen 1 dag na het ingaan van de bedenktijd, of ingeval er geen bedenktijd van toepassing is, na het sluiten van de overeenkomst.
 • 7.4. Indien de consument zich niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting houdt, waarbij de betalingstermijnen als fatale termijnen gelden, is de consument van rechtswege in verzuim. In het geval dat de consument na nogmaals 14 dagen de tijd te hebben gekregen om de betaling alsnog te voltooien de betaling nog steeds niet voldoet, is de consument over het uitstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd en kan de ondernemer de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 • 7.5. De ondernemer kan enkel in het voordeel van de consument afwijken van de wettelijk bepaalde hoogte van de wettelijke rente en incassokosten over de uitstaande betaling.

Artikel 8 - LEVERING

 • 8.1. De ondernemer draagt zorg voor het leveren van de aankoop op een zorgvuldige wijze, op de locatie die de consument heeft aangegeven als afleveradres.
 • 8.2. Het aan levering toebehorende risico berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering bij de consument of een door de consument aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.
 • 8.3. De consument dient zorg te dragen dat de levering tijdig kan plaatsvinden.
 • 8.4. Levering vindt onverwijld, doch binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, plaats, tenzij een andere levertijd is overeengekomen en/of bij het aanbod is vermeld.
 • 8.5. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden, is de consument bevoegd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • 8.6. In het geval dat er sprake is van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid, en de aankoopprijs reeds geheel of gedeeltelijk is betaald door de consument, betaalt de ondernemer het betaalde bedrag onverwijld terug.

Artikel 9 - GARANTIE

 • 9.1. De ondernemer draagt er zorg voor dat iedere aankoop voldoet aan de specificaties van het aanbod, en aan de redelijke eisen voor normaal gebruik.
 • 9.2. Iedere verkopers- of fabrieksgarantie die wordt verstrekt door de ondernemer aan de consument, laat de strekking van de wettelijke garantie onverlet.
 • 9.3. Bovengenoemde garanties gelden niet in het geval van normale slijtage of schade veroorzaakt door verwijtbaar ondeskundig gebruik, dan wel nalatigheid in het onderhoud van de aankoop door de consument.

Artikel 10 - KLACHTEN EN GESCHILLEN

 • 10.1. Op iedere overeenkomst tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 • 10.2. De ondernemer beschikt over een voor de consument toegankelijke klachtafhandelingsprocedure.
 • 10.3. Indien de consument een klacht heeft, dient deze klacht onverwijld en duidelijk omschreven aan de ondernemer kenbaar gemaakt te worden.
 • 10.4. De ondernemer geeft reactie op klachten binnen 14 dagen.
 • 10.5. Indien een klacht niet tussen de partijen opgelost kan worden, kan de klacht binnen 12 maanden na het indienen van de klacht bij de ondernemer worden voorgelegd aan het Europees ODR-platform. Via dit platform kunnen geschillen doorgestuurd worden naar de SGC in Nederland.
 • 10.6. In het geval van een onoplosbare klacht kan deze tevens worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.